OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – POTWIERDZENIE

 1. Zapłata faktur za wykonanie wyrobu następować będzie w uzgodnionej w ofercie formie i terminie na nr konta bankowego wskazanego na fakturze, przy założeniu, że datą dokonania zapłaty jest data wpływu środków finansowych na rachunek Wykonawcy. Wykonawca zastrzega sobie prawo zbycia przeterminowanych należności i odsetek z tytułu dostaw, jak i sprzeciwia się wszelkim zastrzeżeniom Zamawiającego ograniczającym to prawo, w tym szczególnie w zakresie uzyskania zgody Zamawiającego na przeniesienie wierzytelności. Wystawienie faktur za zrealizowanie wyrobu następować będzie bez podpisu Zamawiającego na co niniejszym wyraża on zgodę.
 2. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki za zwłokę
  w wysokości ustawowej bez dodatkowego wezwania.
 3. Wyrób dostarczony lub odebrany przez Zamawiającego pozostaje własnością Wykonawcy do czasu uregulowania faktury za ten wyrób.
 4. W przypadku odbioru wyrobu partiami, kolejna partia wyrobu nie zostanie wydana, o ile za poprzednio wydaną nie została uregulowana płatność. Wyrób nie zostanie wydany również w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek innych zaległości finansowych. Przeniesienie prawa własności wyrobu nastąpi w momencie zapłaty całości należności.
 5. Określony w pkt. II. strona pierwsza niniejszego POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA, termin dostawy może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń losowych.
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku zmiany podstaw cenotwórczych (urzędowa zmiana cen surowców lub mediów wykorzystywanych do wykonania przedmiotu oferty) w porozumieniu
  Zamawiającym na drodze aneksu.
 7. Realizacja zamówienia nastąpi w oparciu o warunki techniczne objęte dokumentacją zaś w przypadku ich niedostarczenia wg zasad obowiązujących u Wykonawcy.
 8. Wydanie wyrobu poprzedzone będzie odbiorem technicznym Wykonawcy. Zamawiający ma prawo komisyjnego odbioru odlewów przed ich wysyłką i wystawieniem faktury.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego odbioru wyrobu, tj. do 7 dni od daty powiadomienia go przez Wykonawcę. Po upływie tego terminu Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztem przechowania odlewów.
 10. Wszystkie ewentualne zmiany konstrukcyjne lub dodatkowe wymagania techniczne zgłoszone po podpisaniu potwierdzenia wymagają pisemnych porozumień oraz zgody Wykonawcy pod rygorem nieważności.
 11. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie potwierdzonego wyrobu nastąpi w oparciu
  o przepisy kodeksu cywilnego.
 12. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości zamówienia. Jeśli zastrzeżona kara nie pokryje szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 13. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wartości zamówienia. Jeżeli zastrzeżona kara nie pokryje szkody u Wykonawcy, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za zasadach ogólnych.
 14. Spory wynikłe z realizacji zamówienia strony zobowiązują się rozstrzygnąć drogą bezpośrednich negocjacji. Spory nierozstrzygnięte w trybie określonym podlegają rozpoznaniu przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Sąd Gospodarczy.
 15. Zamawiający w terminie do 14 dni po otrzymaniu wyrobu zobowiązuje się dokonać jego odbioru technicznego w zakresie wad zewnętrznych, tj. wymiarów, wad powierzchni surowej oraz wad kształtu pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych przysługujących w tym zakresie. Wady wewnętrzne (pęcherze, zagazowania, zapiaszczenia, jamy skurczowe i mikrorzadzizny) ujawnione w czasie obróbki mechanicznej, należy zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, nie dopuszczając do dalszego skórowania odlewu. Zapewni to możliwość naprawy wyrobu lub wykonania wyrobów zamiennych bez ponoszenia kosztu za wykonanie obróbki mechanicznej.
 16. Nie dotrzymanie przez Wykonawcę uzgodnionego terminu realizacji wyrobu może spowodować naliczenie przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości wyrobu.
 17. W przypadku pisemnego zgłoszenia reklamacji wyrobu łączne koszty napraw, ponownych badań itp. wynosić będą nie więcej niż 50% wartości wyrobu.
 18. W przypadku zmiany jakichkolwiek technicznych warunków wykonania lub odbioru wyrobu w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający ma obowiązek zakupu wszystkich wykonanych wg poprzednich warunków wyrobów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny oraz terminu realizacji do zamówionych uprzednio wyrobów z uwzględnieniem wniesionych zmian lub warunków technicznych wykonania.

 

 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – POTWIERDZENIE.PDF